دست اوردهای علوم اسلامی

دست اورد های سال ۱۳۹۸

شماره دریپارتمنت شماره دیپارتمنت
۱

کزارش فعالیت های علمی معاونیت بخش علوم اسلامی از بابت سال مالی ۱۳۹۸