ریاست های اکادمی علوم افغانستان

 

شماره

ریاست ها

۱

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

 

۲

ریاست مرکز دایرة المعارف

 

۳

ریاست مرکز تحقیقات ریاضی

 

۴

ریاست دفتر 

 

۵

ریاست پالیسی و پلان

 

۶

ریاست روابط فرهنگی

 

۷

آمریت تفتیش