بررسی چالش ها و دریافت راه حل های مناسب جهت رشد سکتور مرمر افغانستان

Ezatullah_admin
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱ - ۱۳:۵۱
بررسی چالش ها و دریافت راه حل های مناسب جهت رشد سکتور مرمر افغانستان

محترم معاون محقق انجنیر سید رضا احسانی عضو علمی مرکز علوم زمین ، معاونیت علوم طبیعی - تخنیکی اکادمی علوم افغانستان، کنفرانس علمی- تحقیقی خویش را تحت عنوان (بررسی چالش ها و دریافت راه حل های مناسب جهت رشد سکتور مرمر افغانستان) ارائه نمود.

وی گفت: مرمر در اکثر ساحات کشور گسترش داشته و در حال حاضر در ولایات بدخشان، بلخ، بامیان، هلمند، هرات، کابل، قندهار، لوگر، فاریاب، وردک، ننگرهار، پکتیا، پروان و سمنگان استخراج میشوند.

در این کنفرانس چالش های عمدۀ که مانع رشد سکتور مرمر در کشور گردیده بعد از بررسی و مقایسۀ مقدار و ظرفیت تولید مرمر های پروسس شده و بدون پروسس، میزان صادرات و واردات، هزینۀ تولید مرمر های پروسس شده، چگونگی استخراج، تجهیزات و ماشینری استخراج و پروسس، مقایسۀ رویالیتی ها و رقابت در بازار بررسی گردیده و در نتیجه مشخص گردید که عمده ترین چالش ها به ترتیب شامل؛ کمبود مواد خام و توقف قرارداد ها، استخراج و پروسس نامناسب و ضایعات زیاد، موانع ترانسپورتی، مشکلات دسترسی به زمین، عدم توانائی رقابت با مرمرهای وارداتی، رویالیتی بلند، عدم موجودیت انرژی برق و نبود امنیت است.

موصوف در مورد رشد این سکتور افزود، جهت توسعه و رشد این سکتور راه حل های مشخص به نهاد های ذیربط ارائه گردیده که عمده ترین آن مطالعات جیولوجیکی بیشتر و محاسبۀ ذخایر مرمر ها، توسعۀ زیربنا ها (برق و سرک)، تسهیل شرایط قرار دادها، تشویق و سرمایه گذاری، ستندرد سازی استخراج و پروسس، بلند بردن مقدار تولید و پروسس در داخل کشور، مسلکی ساختن کارمندان شرکت ها، بازار یابی و انکشاف صادرات و جلوگیری از قاچاق مرمر از پاکستان به افغانستان اند.