زیری

د ۱۳۹۸ کال د زیری جریدی ګڼې

شمیره جریده شمیره جریده
۱ د جدی میاشت ګڼه ۲ د دلوی میاشت ګڼه
۳ د حوت میاشت ګڼه ۴  

د ۱۳۹۵ کال د زیری جریدی ګڼې

شمیره

جریده

شمیره

جریده

شمیره

جریده

۱ د حمل میاشت ګڼه ۲ د ثور میاشت ګڼه ۳ د جوزا میاشت ګڼه
۴  د سرطان میاشت ګڼه ۵ د اسد میاشت ګڼه ۶