له کړونو څخه ګزارش

 

 

د ۱۳۹۸مالی کال لاسته راوړنو او کړونو ګزارش

# د فایل نوم دانلود
1

د ۱۳۹۸مالی کال لاسته راوړنو او کړونو ګزارش           

له دی ځای څخه یی ډانلوډ کړی
2  
3