کابل

د ۱۳۹۸ کال د کابل مجلی ګڼې

ګڼه مجله ګڼه مجله
۱ لومړی ګڼه کابل مجله ۱۳۹۸ ۲ دوهمه ګڼه کابل مجله ۱۳۹۸
       

د ۱۳۹۷ کال د کابل مجلی ګڼې

ګڼه مجله ګنه مجله ګڼه مجله
۱ لومړی ګڼه کابل مجله ۱۳۹۷ ۲ دریمه ګڼه کابل مجله ۱۳۹۷ ۳ څلورمه ګڼه کابل مجله ۱۳۹۷
۴   ۵   ۶  

د ۱۳۹۶ کال د کابل مجلی ګڼې

ګڼه مجلی ګڼه مجلی ګڼه مجلی
۱ کابل مجلی لومړی ګڼه   دوهمه ګڼه کابل مجله ۵ کابل مجله ۳ ـ ۴ ګڼه
۴ کابل مجله ۵ - ۶ - ۷  ګڼه ۵ کابل مجلی اتمه او نهمه او لسمه ګڼه ۶ کابل مجلی ۱۱ او ۱۲ ګڼه
۷   ۸   ۹  

د ۱۳۹۵ کال د کابل مجلی ګڼی

ګڼه مجله ګڼه مجله ګڼه مجله
۱ کابل مجلی ۱ ـ ۲ ګڼه ۲ کابل مجلی دوهمه ګڼه ۳ کابل مجلی دریمه ګڼه
۴ کابل مجلی څلورمه ګڼه ۵ کابل مجلی پنځمه ګڼه ۶ کابل مجلی شپږمه ګڼه