تړونونه

د افغانستان د علومو اکاډمي د معاهداتو، تړونلیکونو، بین المللي هوکړه لیکونو او بین الحکومتي پرتوکولونو فهرست 

# د بین المللی معاهداتو لستونه  دانلود
1 د علومو اکاډمی د بین المللی معاهداتو او تړونونو لست ډانلوډ یی کړی
2    
3