زیری

د ۱۳۹۹ کال د زیری جریدی ګڼې

شمیره جریده شمیره جریده شمیره جریده
۱ حمل میاشت زیری جریده ۱۳۹۹ ګڼه ۲ د ثور میاشت زیری جریده ۱۳۹۹ کال ګڼه ۳ د جوزا میاشت زیری جریده ۱۳۹۹ کال ګڼه
           

د ۱۳۹۸ کال د زیری جریدی ګڼې

شمیره جریده شمیره جریده
۱ د جدی میاشت ګڼه ۲ د دلوی میاشت ګڼه
۳ د حوت میاشت ګڼه ۴  

د ۱۳۹۵ کال د زیری جریدی ګڼې

شمیره

جریده

شمیره

جریده

شمیره

جریده

۱ د حمل میاشت ګڼه ۲ د ثور میاشت ګڼه ۳ د جوزا میاشت ګڼه
۴  د سرطان میاشت ګڼه ۵ د اسد میاشت ګڼه ۶