لرغون پیژندنه

د باستان شناسی مجلې لنډه مخینه

د ۱۳۹۷ کال د باستان شناسی مجلی ګڼې

شمیره مجلی شمیره مجلی شمیره مجلی
۱ باستان شناسی مجله د ۱۳۹۷ کال څلورمه ګڼه ۲   ۳  
۴          

د ۱۳۹۵ کال د باستان شناسی مجلی ګڼې

شمیره مجلی شمیره مجلی شمیره مجلی
۱ باستان شناسی مجلی شپاړسمه ګڼه ۲   ۳